УКРАЇНСЬКА МОВА, 10 клас, Авраменко О. М.

§ 1. Лексикографія 4

§ 2. Типи словників 10

§ 3. Мовна норма 14

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 4. Лексичне значення слова. Лексична помилка. Слово і контекст 18

§ 5. Слова власне українські й запозичені 23

§ 6. Лексичні та фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство мови 27

§ 7. Пароніми 32

§ 8. Порушення лексичної норми. Кальки з інших мов. Уживання слів у невластивому значенні 35

§ 9-10. Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів 38

§ 11-12. Утвердження лексичної норми в словниках української мови. Есе 43

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 13-14. Риторика як мистецтво. Мовленнєва ситуація 46

§ 15-16. Особистість мовця. Вимоги до оратора 51

§ 17-18. Контакт з аудиторією 56

§ 19-20. Підготовка тексту до виступу 63

§ 21-22. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки 68

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

§ 23. Милозвучність 72

§ 24-25. Основні правила вимови звуків 76

§ 26-27. Основні правила наголошування слів 81

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 28. Орфографія. Ненаголошені голосні е, и 85

§ 29. Апостроф 90

§ ЗО. М’який знак (знак м’якшення) 93

§ 31. Чергування звуків. Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ-, -ств- 97

§ 32. Спрощення приголосних 101

§ 33-34. Подвоєні літери 105

§ 35-36. Правопис префіксів і суфіксів 109

§ 37-38. Уживання великої літери 113

§ 39-40. Правила перенесення слів. Графічні скорочення 117

§41. Написання складних слів 122

§ 42. Написання слів іншомовного походження 127

§ 43. Складні випадки написання прізвищ 132

§ 44-45. Складні випадки написання географічних назв 138

§ 46. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук 144

§ 47. Написання не, ні з різними частинами мови 147

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 48. Морфологічна норма 152

§ 49. Рід іменника 156

§ 50-51. Число іменника 161

§ 52-53. Складні випадки відмінювання іменника 166

§ 54. Закінчення -а (-я), -у (-ю) в іменниках чоловічого роду родового відмінка однини 171

§ 55-56. Особливості кличного відмінка 175

§ 57-58. Творення й відмінювання імен по батькові 179

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 59-60. Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки 184

§ 61-62. Теза й аргументи 190

§ 63-64. Полемічні прийоми. Мистецтво відповідати на запитання 194

Короткий словник наголосів 202

Короткий словник колоритної української лексики 205

Вчителі
Групи