УКРАЇНСЬКА МОВА, 9 клас, Заболотний В. В., Заболотний О. В.

Шановні дев’ятикласники! .3

Вступ. Розвиток української мови .4

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ

§ 1. Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення .12

§ 2. Розділові знаки при порівняльних зворотах, звертаннях, вставних словах, однорідних членах речення .16

§ 3. Розділові знаки в реченнях з відокремленими членами .20

ПРЯМА Й НЕПРЯМА МОВА .25

§ 4. Пряма мова .26

§ 5. Непряма мова. Заміна прямої мови непрямою .30

§ 6. Цитата як спосіб передачі чужого мовлення .34

§ 7. Діалог .37

§ 8. Узагальнення вивченого з теми «Пряма й непряма мова» .41

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ та ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ .47

§ 9. Складне речення та його ознаки .48

§ 10. Складносурядне речення та його ознаки .53

§ 11. Кома і крапка з комою між частинами складносурядного речення .59

§ 12. Тире між частинами складносурядного речення .64

§ 13. Узагальнення вивченого з теми «Складносурядне речення» .68

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ .77

§ 14. Складнопідрядне речення та його ознаки .78

§ 15. Види складнопідрядних речень .83

§ 16. Складнопідрядні речення з означальними підрядними частинами .88

§ 17. Складнопідрядні речення зі з’ясувальними підрядними частинами .93

§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця й часу .97

§ 19. Складнопідрядні речення з підрядними частинами способу дії й ступеня та з підрядними порівняння .103

§ 20. Складнопідрядні речення з підрядними частинами причини та наслідку .108

§ 21. Складнопідрядні речення з підрядними частинами мети, умови, допусту .112

§ 22. Складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами .117

§ 23. Узагальнення вивченого з теми «Складнопідрядне речення» .125

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ .135

§ 24. Безсполучникове складне речення та його ознаки .136

§ 25. Кома і крапка з комою між частинами безсполучникового складного речення .142

§ 26. Двокрапка між частинами безсполучникового складного речення .146

§ 27. Тире між частинами безсполучникового складного речення .151

§ 28. Узагальнення вивченого з теми «Безсполучникове складне речення» .158

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО Й БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ .165

§ 29. Складне речення із сурядним і підрядним зв’язком .166

§ ЗО. Розділові знаки в складному реченні із сурядним і підрядним зв’язком .170

§ 31. Складне речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком .173

§ 32. Узагальнення вивченого з теми «Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку» .180

ТЕКСТ ЯК ОДИНИЦЯ МОВЛЕННЯ Й ПРОДУКТ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ .187

§ 33. Текст і його основні ознаки .188

§ 34. Будова тексту. Мікротема й абзац .191

§ 35. Види й засоби міжфразного зв’язку .195

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

§ 36. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень) .202

§ 37. Орфографія .208

§ 38. Пунктуація .214

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Тема 1. Повторення й узагальнення вивченого про мовлення .219

Тема 2. Читання мовчки .221

Тема 3. Вимоги до мовлення. Діалог .225

Тема 4. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю .227

Тема 5. Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням .229

Тема 6. Усне коротке повідомлення в публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему .231

Тема 7. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі на суспільну тему .232

Тема 8. Аудіювання .234

Тема 9. Ділове мовлення. Заява. Автобіографія .237

Тема 10. Письмовий твір-роздум у публіцистичному стилі на суспільну тему .241

Тема 11. Письмовий твір-роздум в публіцистичному стилі на морально-етичну тему .241

Тема 12. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю .242

Тема 13. Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю .244

Тема 14. Тези прочитаного (публіцистичної чи науково-пізнавальної статті) .246

Тема 15. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту .248

Додатки

Додаток 1. Основні правила орфографії .251

Додаток 2. Основні пунктограми .258

Додаток 3. Словничок синонімів .259

Додаток 4. Тлумачний словничок .262

Додаток 5. Пояснення щодо виконання деяких видів завдань .267

Додаток 6. Відповіді до вправ .268

Відповіді до тестових завдань і ребусів .269

Вчителі
Групи