УКРАЇНСЬКА МОВА, 11 клас, Заболотний О. В., Заболотний В. В.

ЗМІСТ

Шановні одинадцятийласники й одинадцятикласниці! 3

ВСТУП

§ 1. Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості 4

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 2. Засоби мовного вираження промови. Метафора, метонімія, їхня роль у мовленні 6

§ 3. Риторичні фігури (антитеза, градація, повторення) 9

§ 4. Риторичні фігури (риторичне запитання, звернення, порівняння) 14

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 5. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників 23

§ 6. Ступені порівняння прикметників. Прикметникові суфікси та префікси зі значенням суб’єктивної оцінки 28

§ 7. Прислівник. Ступені порівняння 33

§ 8. Відмінювання числівників 36

§ 9. Узгодження числівника з іменником 40

§ 10. Розвиток мовлення. Усний переказ тексту із числівниками 45

§ 11. Дієслово, дієслівні форми 46

§ 12. Словозміна дієслів 51

§ 13. Активні й пасивні дієприкметники 55

СИНТАКСИЧНА НОРМА

§ 14. Поняття синтаксичної норми. Складні випадки синтаксичного узгодження 64

§ 15. Складні випадки й варіанти синтаксичного керування 69

§ 16. Словосполучення з прийменниками 72

§ 17.Розвиток мовлення. Твір-розповідь про досягнення людини 79

§ 18. Граматичний зв’язок підмета й присудка 80

§ 19. Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся 84

§ 20. Порядок слів у реченні 87

§ 21. Односкладні й неповні речення 91

§ 22. Розвиток мовлення. Есе про ціннісне ставлення до життя 96

§ 23. Прості речення, ускладнені звертаннями, вставними словами (сполученнями слів) та однорідними членами речення 97

§ 24. Прості речення, ускладнені відокремленими членами 102

§ 25. Розвиток мовлення. Письмовий переказ тексту із творчим завданням 106

§ 26. Правила побудови складних речень. Логічні помилки в складних реченнях 107

ПУНКТУАЦІЙНА НОРМА

§27. Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком та в неповному реченні 118

§ 28. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами (словосполученнями, реченнями) 123

§ 29. Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними членами речення 128

§ ЗО .Розвиток мовлення. Есе на художньо-естетичну тему 134

§ 31. Розділові знаки в реченнях, ускладнених відокремленими означеннями та прикладками 136

§ 32. Розділові знаки в реченнях, ускладнених відокремленими обставинами та додатками 142

§ 33. Розділові знаки в складносурядному реченні 147

§ 34.Розвиток мовлення. Відгук про твір мистецтва 152

§ 35. Розділові знаки в складнопідрядному реченні 154

§ 36. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні 160

§ 37. Розділові знаки в реченні з прямою мовою 164

СТИЛІСТИЧНА НОРМА

§ 38. Стилістичні особливості засобів лексикології 173

§ 39. Стилістичне забарвлення лексики. Книжна та розмовна лексика. Оцінна лексика 177

§ 40. Стилістичне забарвлення фразеологізмів 181

§ 41. Стилістичні особливості засобів словотвору 185

§ 42. Стилістичні особливості частин мови 188

§ 43. Уживання синтаксичних одиниць у різних стилях 191

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 44. Інформаційні мовленнєві жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення) 198

§ 45. Діалогічні мовленнєві жанри (бесіда, телефонна розмова) 203

§ 46. Діалогічні мовленнєві жанри (листування) 208

§ 47. Оцінювальні мовленнєві жанри (похвала, осуд, характеристика, рецензія) 211

§ 48. Етикетні мовленнєві жанри (привітання, вибачення) 216

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО 221

ДОДАТКИ

Додаток 1. Відповіді до тестових завдань 225

Додаток 2. Узагальнювальні таблиці 225

Додаток 3. Словник наголосів 231

Додаток 4. Фразеологічні синоніми й антоніми 233

Додаток 5. Поширені помилки слововживання 235

Додаток 6. Пояснення щодо виконання деяких видів завдань 237

Вчителі
Групи